Privacyverklaring KKROVA

page1image937710400

1. Onderwerp en doel van de Privacyverklaring

KKROVA hecht een grote waarde aan de bescherming van uw privacy. De persoonsgegevens van de leden worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische wetgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens, en tevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Voor elke vraag betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u zich schriftelijk wenden tot het secretariaat van KKROVA Kreupelstraat 23 9870 Olsene. Per mail kan u het secretariaat bereiken via srt@kkrova.be Het doel van deze Privacyverklaring is om de leden te informeren over de persoonsgegevens die KKROVA gebruikt, de redenen waarvoor KKROVA deze gegevens gebruikt, de bewaartermijnen en de uitvoering van de rechten t.o.v. deze gegevens.

2. Beschrijving van de persoonsgegevens

Volgende categorieën persoonsgegevens worden door KKROVA behandeld : – Identificatie gegevens (naam, voornaam);

– Contactgegevens (post en e-mail adres, militair e-mailadres, telefoonnummer); – Betaaldatum van het laatste lidgeld.

3. Waarom worden de persoonsgegevens verzameld

KKROVA verzamelt de persoonsgegevens van haar leden voornamelijk : – ter verwerking van het jaarlijkse lidgeld van de leden,

– om het sociaal contact met haar leden mogelijk te maken en hen uit te nodigen en/of te informeren over de activiteiten en evenementen die in hun belang georganiseerd worden.

4. Beperkingen

KKROVA behandelt nooit gegevens die verband houden met raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie, filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, seksueel leven of seksuele geaardheid.

5. Bewaringstermijn

De persoonsgegevens van de leden worden bewaard tot 3 jaar na de betaling van het laatste lidgeld, nadien worden ze opgenomen in het archief.

6. Respect voor de vertrouwelijkheid

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden uitsluitend gebruikt door KKROVA. Bestuursleden die namens KKROVA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de vertrouwelijkheid daarvan.

7. Foto’s

KKROVA neemt tijdens de evenementen of activiteiten, waaraan KKROVA deelneemt, foto’s. Een selectie van deze foto’s wordt ook op de website van KKROVA geplaatst. Door uw lidmaatschap geeft u toestemming tot het maken van foto’s tijdens evenementen en activiteiten, waaraan KKROVA deelneemt en de publicatie van deze foto’s op de website van KKROVA. Leden die niet wensen gefotografeerd te worden of die wensen dat foto’s waarop zij voorkomen NIET gepubliceerd worden, dienen dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk aan het secretariaat mee te delen. KKROVA zal op geen enkele wijze foto’s misbruiken of beschikbaar stellen aan derden. Wie foto’s van de website van KKROVA wil downloaden dient dit uitdrukkelijk aan het secretariaat te vragen aan de hand van duidelijke identificatiegegevens.

8. Uw rechten

Via een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek, evenals het bewijs van uw identiteit, kan u gratis bij KKROVA terecht:
– voor een schriftelijk afschrift van uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn

– voor de verbetering, de beperking van de verwerking, de verwijdering van gegevens die niet juist, onvolledig of niet relevant zijn.