Organisatie

Het bestuur

Voorzitter
Vanderstraeten Frik

Ondervoorzitter

Srt & beheer KNVRO
Desmet Claude

Penningmeester
De Waele Chris

Erevoorzitter
Vanrobaeys Raf

Leden
Marchand Jean-Marie, De Bacquer Luc, Fort Geert, Stef, Vanderstraeten Frik, Viaene Ingrid, Decuyper Ronny

Contact
bestuur@kkrova.be

De statuten en het huishoudelijk reglement

HOOFDSTUK 1 : Naam, zetel, doel, duur, taal 
Artikel 1

 • De Feitelijke Vereniging draagt de naam “Koninklijke Kring Officieren Oudenaarde en Vlaamse Ardennen “, kortweg “KKROVA” genoemd.
 • De vereniging werd opgericht op 3 mei 1957 te Oudenaarde door de heren J.-P. Deweer, M. Santens, N. Lambrecht, G. Van Daele, M. Verhoeyen, G. De Moerloose, R. Blommaert, R. Cnudde, G. De Vos, A. Veys, A. Vandevyvere, F. Schollaert, C. Dermaut, E. Van Ommeslaeghe.
 • De maatschappelijke zetel van de vereniging KKROVA is gevestigd op de wettelijke woonplaats van de voorzitter, waarnaar alle correspondentie geldig wordt gericht. Bij beslissing van de Raad van Bestuur kan de maatschappelijke zetel verplaatst worden.
 • De vereniging heeft tot doel de korpsgeest en de onderlinge kameraadschap onder de officieren in stand te houden en te bevorderen, de band leger-natie nauw aan te halen en het prestige en de uitstraling van haar leden te versterken.
 • Zij zal haar vermogen aanwenden om activiteiten te ondernemen die dit doel kunnen bevorderen en helpen realiseren.
 • De duur van de vereniging is onbeperkt. Zij heeft geen BTW-nummer en kan ten allen tijde ontbonden worden.
 • De taal van de vereniging is het Nederlands.
 • De vereniging respecteert de persoonlijke mening van elk van zijn leden maar stelt zich neutraal op ten aanzien van elke godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging.

HOOFDSTUK 2 : Leden en hun bijdragen 
Artikel 2

 • Het aantal leden is onbeperkt, met een minimum van vijf.
 • Kunnen lid worden : reserve-Offr, ere-Offr, gewezen reserve-Offr, beroepsOffr, al of niet in actieve dienst, gesproten uit Defensie, in principe afkomstig uit of werkzaam in de ruime regio Zuid Oost-Vlaanderen.
 • Wegens uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging kan de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur iemand de titel verlenen van erelid, erebestuurslid of erevoorzitter.

Artikel 3

 • Het verplichte jaarlijkse lidgeld wordt door de Raad van Bestuur voorgesteld en op de jaarlijkse Algemene Vergadering goedgekeurd. 
 • Het lidgeld moet vereffend worden vóór de daaropvolgende 01 maart. 
 • Storting van het lidgeld geldt als bewijs van lidmaatschap.

HOOFDSTUK 3 : Aanvaarding en verlies lidmaatschap 
Artikel 4

 • De Raad van Bestuur beslist over de aanvaarding van nieuwe kandidaat-leden bij gewone meerderheid. Een eventuele weigering dient te worden gemotiveerd.
 • Het lidmaatschap wordt verloren door vrijwillig ontslag, bij ontstentenis van betaling van het lidgeld of op voorstel van de Raad van Bestuur door een beslissing van de Algemene Vergadering  met 2/3 meerderheid van de stemgerechtigde leden. 
 • Het lidmaatschap veronderstelt een gedragscode een officier waardig.

HOOFDSTUK 4 : Algemene Vergadering 
Artikel 5

 • De Algemene Vergadering komt van rechtswege jaarlijks bijeen in de maand december op de plaats en de datum die door de oproepingsbrief worden aangeduid.
 • Deze oproeping geschiedt met de post of via e-mail. Deze zal minstens 30 dagen vóór de Algemene Vergadering verstuurd worden met vermelding van de dagorde.
 • De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden die in orde zijn met hun lidgeld. Deze hebben allen stemrecht.
 • De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de ondervoorzitter. Indien beiden belet zijn zal de Algemene Vergadering in haar schoot een lid aanstellen om de vergadering voor te zitten, in principe het oudste aanwezige lid van de Raad van Bestuur.
 • De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of gevolmachtigde stemgerechtigde leden.
 • De stemming geschiedt bij handopsteking van de aanwezige stemgerechtigde leden, of bij geheime stemming indien een lid er om vraagt. Er kan met volmacht gestemd worden; elk stemgerechtigd lid kan maximum over twee volmachten beschikken. Wanneer het over personen gaat moet de stemming steeds geheim geschieden.
 • De dagorde van de Algemene Vergadering omvat minimaal:
  • de vernieuwing van het vereiste aantal bestuursleden,
  • de presentatie van het activiteitenverslag en het budgettair bilan van het afgelopen jaar,
  • de kasverificatie,
  • de goedkeuring van de rekeningen,
  • de decharge van de Raad van Bestuur,
  • de bepaling van het lidgeld van het komende jaar,
  • voorstellen van activiteiten voor het volgende werkingsjaar,
  • elk lid kan tijdig bijkomende voorstellen op de dagorde laten plaatsen.
 • Een bijzondere Algemene Vergadering zal bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur, indien het belang van de vereniging het vergt of wanneer minstens 1/5 van de leden erom vraagt.

HOOFDSTUK 5 : Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur 
Artikel 6

 • De vereniging wordt beheerd door een onbezoldigde Raad van Bestuur, die samengesteld is uit minstens vijf en maximum elf leden. Hij vergadert in principe elke maand, op bijeenroeping van de voorzitter.
 • De leden van de Raad van Bestuur worden rechtstreeks verkozen door de Algemene Vergadering voor de duur van twee jaar.
 • Zes leden van de Raad van Bestuur zijn verkiesbaar in de even jaren, vijf leden zijn verkiesbaar in de oneven jaren.
 • Doet een lid van de Raad van Bestuur om welke reden dan ook zijn mandaat niet uit dan kan dit lid vervangen worden door een gecoöpteerd lid, dat de resterende tijd van het mandaat vol maakt.
 • Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar.
 • Halen bij de verkiezing kandidaten een gelijk aantal stemmen dan heeft de kandidaat met het langste lidmaatschap voorrang. Bij verdere gelijkheid geniet de kandidaat met de hoogste leeftijd de voorrang.
 • Kandidaat-bestuursleden dienen hun kandidatuur schriftelijk in bij de voorzitter, per brief of via e-mail, minstens 8 dagen vóór de Algemene Vergadering.
 • De Raad van Bestuur verdeelt de vacante bestuursfuncties onder zijn leden.
 • De Raad van Bestuur oefent alle bevoegdheden uit en neemt alle beslissingen, behalve deze die voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.
 • Bij beslissing van de Raad van Bestuur kunnen er maximaal vier bestuursleden gecoöpteerd worden tot aan de volgende Algemene Vergadering.

Artikel 7

 • De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen bij aanwezigheid van de voorzitter of – bij diens afwezigheid – van de ondervoorzitter, bij een minimale aanwezigheid van de helft van de leden en bij een gewone meerderheid. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 • Er kan niet bij volmacht gestemd worden in de schoot van de Raad van Bestuur.
 • Bij een persoonsgebonden materie mag de betrokkene niet meestemmen.

Artikel 8

 • De functie van voorzitter, secretaris en schatbewaarder zijn onderling niet cumuleerbaar. Alleen de ondervoorzitter kan tevens belast worden met een andere bestuursfunctie.

Artikel 9

 • Een lid van de Raad van Bestuur kan bij gewone meerderheid door de overige leden van de Raad van Bestuur geschorst worden tot de volgende Algemene Vergadering, volgens de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 10

 • De voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de schatbewaarder maken het Dagelijks Bestuur uit. Hun beslissingen moeten steeds bekrachtigd worden door de Raad van Bestuur.

Artikel 11

 • De vereniging wordt gebonden door de handtekening van de voorzitter, tezamen met deze van de secretaris of de schatbewaarder.

Artikel 12

 • Een bestuurslid beëindigt zijn functie bij het einde van het mandaat, waarvoor hij werd verkozen, door vroegtijdig vrijwillig ontslag of bij beslissing van de Algemene Vergadering met een meerderheid van 2/3 der stemmen. Eventueel blijft hij dan gewoon lid.

HOOFDSTUK 6 : Begroting en Rekeningen 
Artikel 13

 • Het boekhoudkundig jaar van de vereniging loopt van 01 januari tot 31 december.
 • De vereniging kan een jaarlijkse subsidie van de stad Oudenaarde ontvangen.

Artikel 14

 • Elk jaar, tijdens de Algemene Vergadering, zal de boekhouding ter controle en ter goedkeuring voorgelegd worden aan twee kasverificateurs, gekozen uit de Algemene Vergadering en die geen lid zijn van de Raad van Bestuur.

HOOFDSTUK 7 : Huishoudelijk Reglement 
Artikel 15

 • De Raad van Bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement op dat de statuten preciseert en aanvult. Dit Huishoudelijk Reglement regelt de interne werking van de vereniging. De wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement vallen onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. De wijzigingen worden goedgekeurd met een 2/3 meerderheid der stemmen.

HOOFDSTUK 8 : Wijziging aan de Statuten 
Artikel 16

 • Enkel de Algemene Vergadering kan de statuten wijzigen. De wijzigingen worden voorgesteld door de Raad van Bestuur of door minstens 1/5 van de leden die op de jaarlijkse ledenlijst fungeren. Er wordt beslist met een 2/3 meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden.
 • De voorstellen tot statuutwijziging worden vermeld in de dagorde van de Algemene Vergadering.

HOOFDSTUK 9 : Ontbinding – Vereffening en besteding der goederen 
Artikel 17

 • Tot ontbinding van de vereniging kan slechts besloten worden in een speciaal daartoe bijeengeroepen Algemene Vergadering, waarbij ten minste 2/3 van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en met een meerderheid van minstens 4/5 van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 • De vereffening zal geschieden door de vereffenaars benoemd door de Algemene Vergadering, die rechtsgeldig tot ontbinding van de vereniging besluiten.
 • In geval van ontbinding van de vereniging, om welke reden dan ook, zal het actief, na aanzuivering van het passief, worden overgemaakt aan een goed doel dat aansluit bij het doel van de vereniging. Het mag niet worden uitgekeerd aan de leden.
 • Het vermogen van de vereniging is een gemeenschappelijk vermogen dat toebehoort aan de gemeenschap van personen die hebben bijgedragen tot diens opbouw. Dit heeft tot gevolg dat geen enkel lid een eigendomsrecht kan laten gelden.

HOOFDSTUK 10 : Onvoorziene gevallen 
Artikel 18

 • Voor alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in deze statuten, blijven de wettelijke voorschriften, die gelden voor verenigingen, van kracht.

Versie: goedgekeurd AV 09 Dec 2017